Campionati Regionali 3D 2021 – Criteri di partecipazione e di qualificazione.

Campionati Regionali 3D 2021 – Criteri di partecipazione e di qualificazione.

Qualificati